Problemy z wydanie lokalu w terminie przez Dewelopera pojawiają się coraz częściej. Deweloperzy w różny sposób tłumaczą problemy z terminowością z wydaniem lokalu mieszkalnego. Często powołują się na niekorzystne warunki pogodowe. Albo na problemy na rynku pracy. Warto wówczas pamiętać o możliwości żądania i wystąpienia o odszkodowanie za opóźnienie wydania lokalu i umowy przenoszącej własność lokalu, które jest uprawnieniem nabywcy lokalu mieszkalnego.

W poniższym tekście przedstawię możliwości i uprawnienia, jakie przysługują nabywcy lokalu. Dlatego, że często opóźnienia w przekazaniu lokalu leżą wyłącznie po stronie dewelopera.

Zgodnie z przepisami tzw. „ustawy deweloperskiej” umowa deweloperska może zawierać określenie wysokości odsetek i kar umownych dla stron umowy deweloperskiej. Ale nie musi. I często nie zawiera.

Gdy nie ma kary umownej w umowie deweloperskiej?

Taka sytuacja może być korzystna dla nabywcy lokalu bądź niekorzystna. Dlaczego? Już wyjaśniam.

Od treści uzgodnień stron umowy deweloperskiej zależeć więc będzie, czy pewne postanowienia w niej się znajdą, czy też nie będzie o nich mowy. Gdy w umowie zastrzeżone zostaną kary umowne za opóźnienie w realizacji inwestycji, sytuacja jest dość prosta. Nabywca lokalu będzie mógł domagać się zapłaty kary umownej określonej w umowie.

O przykładowych postanowieniach umownych napiszę w jednym z kolejnych tekstów. Zwykle kara umowna jest określona jako kilka procent wartości budowanej nieruchomości.

Zazwyczaj wynoszą one od 0,01% za każdy dzień opóźnienia do 5% maksymalnej ceny inwestycji. Takie ograniczenie może mieć charakter niedozwolonego postanowienia umownego. Są bowiem liczne orzeczenia sądu ochrony konkurencji i konsumentów uznające za niedozwolone postanowienia umowne naruszające interesy konsumentów, a kwestionujące za niskie kary umowne zastrzeżone w umowach deweloperskich. To jednak też temat na kolejny tekst.

Co jest jednak istotne? Dochodzenie roszczeń w przypadku kary umownej jest łatwiejsze. Roszczenia nabywcy lokalu w przypadku opóźnienia mogą być ograniczone wyłącznie do kary umownej.

Odszkodowanie za opóźnienie wydania lokalu na zasadach ogólnych

Pewne uprawnienia będą przysługiwać nabywcy także pomimo braku kary umownej w umowie. Wówczas nabywca będzie miał możliwość dochodzenia roszczeń na zasadach ogólnych. Co to oznacza? Między innymi to, że może być to nawet korzystniejsze dla nabywcy lokalu.

Warto pamiętać, że zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, możesz domagać się zwrotu kosztów, które zostały poniesione w związku z opóźnieniem oddania inwestycji. Jakie to będą koszty?

  • Koszty wynajmu mieszkania w okresie oczekiwania na odbiór mieszkania. Przykładowe roszczenie: 8 miesięcy opóźnienia x 2 500 zł miesięcznie tytułem czynszu najmu = 20 000 zł.
  • Koszty wydłużonego okresu opłacania odsetek od umowy kredytu i innych.
  • Koszty większego ubezpieczenia pomostowego.
  • Utracone korzyści w postaci braku możliwości uzyskania przez nabywcę czynszu najmu jego dotychczasowego mieszkania.
  • Utracone zadatki na rzecz ekip remontowych, które wobec zmiany terminu wydania lokalu przez dewelopera nie mogły rozpocząć robót i odstąpiły od umowy.
  • Wszystkie inne indywidualne koszty wynikające z okoliczności danej sprawy poniesione wskutek opóźnienia. Np. konieczność dalszego opłacania żłobka, bądź szkoły dla dzieci w dotychczasowej wyższej wysokości, niż w nowym miejscu zamieszkania.

Jeżeli nie ma zapisanej kary umownej za opóźnienie w wydaniu lokalu, bądź zawarciu umowy przeniesienia własności, to odszkodowania możesz dochodzić w inny sposób. Po prostu wyliczasz wtedy poniesione przez siebie szkody majątkowe. A te mogą być znacznie wyższe niż ustalone w umowie deweloperskiej kary umowne. Zależą bowiem od twojej indywidualnej sytuacji.

Nabywcy nieruchomości będą przysługiwać także inne uprawnienia. Odszkodowanie za opóźnienie wydania lokalu i zawarcie umowy przyrzeczonej z pewnością nie jest jedynym. O nich także napiszę w kolejnych tekstach.

Zapraszam do przeczytania tekstu, jak mój klient uzyskał odszkodowanie za opóźnienie lokalu.

Piotr STOSIO

Radca Prawny

Zapraszam do zadawania pytań, chętnie na nie odpowiem.

Prawnik od nieruchomoścZi W


*****


Skontaktuj się ze mną i sprawdź bezpłatnie, jak uzyskać odszkodowanie od dewelopera


9 thoughts on “Odszkodowanie za opóźnienie wydania lokalu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *