Odbiór lokalu od dewelopera

Posted Leave a comment

Odbiór lokalu od dewelopera jest jedną z najważniejszych, kluczowych wręcz, czynności związanych z zakupem mieszkania. To w zasadzie ostatni krok przed odbiorem kluczy do mieszkania lub domu jednorodzinnego. Nabywca lokalu powinien zatem posiadać podstawową wiedzę w tym zakresie. Zapraszam do przeczytania tekstu.

Zgodnie z art. 27 ustawy deweloperskiej odbiór lokalu od dewelopera, na przykład mieszkania, odbywa się w obecności kupującego. Nabywca lokalu ma więc dobrą okazję, aby dokładnie obejrzeć lokal. Może wtedy ustalić i zauważyć wszystkie niedoróbki, a następnie przedstawić je przedstawicielowi dewelopera. Przeniesienie na nabywcę prawa do lokalu musi być poprzedzone jego formalnym odbiorem przez nabywcę. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby nabywca lokalu dokładnie obejrzał mieszkanie, na przykład przy pomocy zaufanego specjalisty. Czasami warto ponieść dodatkowy koszt, ale precyzyjnie ustalić i wpisać do protokołu zauważone wady budowy. Następuje ono po zawiadomieniu o zakończeniu budowy.

Odbiór lokalu od dewelopera

Z odbioru lokalu od dewelopera sporządzany jest protokół. Do protokołu nabywca może zgłosić wady lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Co musi zrobić deweloper? Jest obowiązany w terminie 14 dni od dnia podpisania protokołu doręczyć nabywcy oświadczenie o uznaniu wad lub oświadczenie o odmowie uznania wad oraz o jej przyczynach.

Następnie deweloper w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu powinien usunąć uznane wady lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. W praktyce bywa z tym jednak różnie, o czym będzie w jednych z najbliższych tekstów.

Jeżeli deweloper, mimo zachowania należytej staranności nie usunie wady w powyższym terminie, może wskazać odpowiedni, inny termin usunięcia wad wraz z uzasadnieniem opóźnienia. Co w sytuacji gdy deweloper mimo to nie usunie wad? Wówczas zostaje dochodzenie swoich roszczeń w sądzie.

Odbiór lokalu od dewelopera nie jest jednak tożsamy z odbiorem kluczy i momentem, od którego można użytkować lokal. Na temat odbioru kluczy przygotuję w najbliższym czasie jeden z tekstów.

Piotr Stosio

Radca Prawny

 


Zapraszam także do przeczytania jednego z moich poprzednich tekstów – odszkodowanie za opóźnienie budowy.

A do także do odwiedzenia mojego drugiego bloga o odszkodowaniach, a w tym tekstu o możliwości uzyskania zadośćuczynienia i odszkodowania za upadek na chodniku.

Odszkodowanie za opóźnienie budowy

Posted 3 komentarze

Deweloperzy różnie tłumaczą problemy z terminowością z wydaniem lokalu mieszkalnego. Często powołują się na niekorzystne warunki pogodowe. Warto wówczas pamiętać o możliwości żądania i wystąpienia o odszkodowanie za opóźnienie budowy, które jest uprawnieniem nabywcy lokalu mieszkalnego. W poniższym tekście przedstawię możliwości i uprawnienia, jakie przysługują nabywcy lokalu.

Często opóźnienia w przekazaniu lokalu leżą wyłącznie po stronie dewelopera.

Zgodnie z przepisami tzw. “ustawy deweloperskiej” umowa deweloperska może zawierać określenie wysokości odsetek i kar umownych dla stron umowy deweloperskiej. Ale nie musi.

Co jeśli nie ma kary umownej w umowie deweloperskiej?

Od treści uzgodnień stron umowy deweloperskiej zależeć więc będzie, czy pewne postanowienia w niej się znajdą, czy też nie będzie o nich mowy. Gdy w umowie zastrzeżone zostaną kary umowne za opóźnienie w realizacji inwestycji, sytuacja jest dość prosta. Nabywca lokalu będzie mógł domagać się zapłaty kary umownej określonej w umowie.

O przykładowych postanowieniach umownych napiszę w jednym z kolejnych tekstów. Zwykle kara umowna jest określona jako kilka procent wartości budowanej nieruchomości.

Odszkodowanie za opóźnienie budowy

Pewne uprawnienia będą przysługiwać nabywcy nawet pomimo braku kary umownej w umowie. Wówczas nabywca będzie miał możliwość dochodzenia roszczeń na zasadach ogólnych.

Warto pamiętać, że zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, możesz domagać się zwrotu kosztów, które zostały poniesione w związku z opóźnieniem oddania inwestycji. Jakie to będą koszty?

  • Koszty wynajmu mieszkania w okresie oczekiwania na odbiór mieszkania.
  • Koszty wydłużonego okresu opłacania odsetek od umowy kredytu i innych.
  • Utracone korzyści w postaci braku możliwości uzyskania przez nabywcę czynszu najmu jego dotychczasowego mieszkania.
  • Utracone zadatki na rzecz ekip remontowych, które wobec zmiany terminu wydania lokalu przez dewelopera nie mogły rozpocząć robót i odstąpiły od umowy.
  • Wszystkie koszty inne wynikające z okoliczności danej sprawy poniesione wskutek opóźnienia.

Nabywcy nieruchomości będą przysługiwać także inne uprawnienia. Odszkodowanie za opóźnienie budowy z pewnością nie jest jedynym. O nich także napiszę w kolejnych tekstach.

 

Piotr STOSIO

Radca Prawny

Prawnik od nieruchomości Warszawa


Zachęcam także do przeczytania mojego drugiego bloga o odszkodowaniach. A w tym na temat zadośćuczynienia i odszkodowania za upadek na śliskim chodniku.